1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
  1. De onderhavige Algemene Voorwaarden Kadobon Webdiensten ZZP zijn van toepassing op een door Webdiensten ZZP  verkochte Kadobon en/of het gebruik van een Kadobon door de Klant. Deze Algemene Voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Webdiensten ZZP. Door aankoop en/of gebruikmaking van een door Webdiensten ZZP verstrekte Kadobon verklaart de koper van de Kadobon, de Klant, de eigenaar en/of gebruiker van de Kadobon in te stemmen met de toepasselijkheid van (i) de Algemene Voorwaarden van Webdiensten ZZP en (ii) de onderhavige Algemene Voorwaarden.
  2. In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
   Algemene Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden;
   Webdiensten ZZP: Webdiensten ZZP handelsnaam van Lutjebroeker.nl;
   Kadobon: Een door Webdiensten ZZP uitgegeven en/of verkochte Kadobon;
   Klant: De partij aan wie Webdiensten ZZP services aanbiedt, verkoopt en/of levert en/of die gebruik wenst te maken van de Kadobon.
 2. Gebruik
  1. Indien een bestelling wordt gedaan waarvan de aankoopprijs lager is dan de waarde van de Kadobon(nen) dan vervalt het resterende bedrag. Indien een bestelling hoger is dan de waarde van de Kadobon(nen), dan dient het verschil door de Klant te worden betaald.
  2. Een Kadobon uitgegeven door Webdiensten ZZP kan uitsluitend worden gebruikt voor Webdiensten ZZP services vermeld op www.webdienstenzzp.nl/
  3. De (rest)waarde van een Kadobon is niet inwisselbaar voor geld.
 3. Acceptatie, geldigheid
  1. Een Kadobon wordt verstrekt op naam en is voorzien van een unieke code. Deze code wordt slechts eenmaal verstrekt.
  2. Een Kadobon kan slechts één keer worden gebruikt. Aanvaarding van de Kadobon door Webdiensten ZZP is ter uitsluitende beoordeling van Webdiensten ZZP en de administratie van Webdiensten ZZP geldt ter zake als dwingend bewijs. Indien Webdiensten ZZP een Kadobon niet accepteert, zal zij zulks motiveren.
  3. De Klant dient de Kadobon zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder verstaan het gebruik van de Kadobon door onbevoegden) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Webdiensten ZZP aanvaardt geen aansprakelijkheid indien sprake is van ongeoorloofd gebruik.
  4. De Kadobon is uiterlijk een jaar na uitgifte geldig en dient binnen dit tijdsbestek te worden verzilverd. Na de vervaldatum, die staat vermeld op de Kadobon, kan deze niet meer worden ingewisseld.