Privacy Verklaring

Op deze pagina treft u de Privacy Verklaring aan van Webdiensten ZZP. Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Webdiensten ZZP. Klik hier voor een overzicht van de activiteiten die onder Webdiensten ZZP vallen.

Algemeen

Webdiensten ZZP vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Webdiensten ZZP houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, als aan de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association).

Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Webdiensten ZZP worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
  1. Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
  2. Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
  3. Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op één van de Webdiensten ZZP websites of, indien de website die mogelijkheid biedt, contact op te nemen met andere gebruikers van die website;
  4. Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Webdiensten ZZP;
  5. Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
  6. Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken;
  7. Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan Webdiensten ZZP op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft;
  8. Om te voldoen aan de op Webdiensten ZZP van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van Webdiensten ZZP. Bij gebruikmaking van onze interactieve diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende Webdiensten ZZP producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere Webdiensten ZZP producten en/of diensten.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot het Webdiensten ZZP-concern behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Webdiensten ZZP worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat Webdiensten ZZP op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Webdiensten ZZP zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan Webdiensten ZZP uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de fora die Webdiensten ZZP ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal Webdiensten ZZP uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Cookies

Bij gebruik van websites van Webdiensten ZZP kan informatie over uw gebruik van deze websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Lees hier meer over op ons cookie beleid.

Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met de klantenservice van Webdiensten ZZP-onderdelen kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u via een website van Webdiensten ZZP terecht komt op de site van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen. Voor diensten van Webdiensten ZZP waartoe u toegang kan krijgen via social media diensten van derde partijen, geldt dat Webdiensten ZZP de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Privacy Verklaring.

Beveiliging gegevens

Webdiensten ZZP respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Webdiensten ZZP. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Webdiensten ZZP, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Webdiensten ZZP spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Webdiensten ZZP is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Webdiensten ZZP.

Inzage, correctie en verwijdering gegevens en recht van verzet

Indien u een relatie met Webdiensten ZZP heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres: Webdiensten ZZP
Tav. Klantregistratie
Pastoor Gielenstraat 26a
1614 LM Lutjebroek
tel: +31 (0)22 88 55 001
U kunt ook een e-mail sturen via onze contact pagina.
Al uw online gegevens (administratief, persoonlijk, back-ups ect.) worden automatisch 180 dagen na het beëndigend van uw laatst afgenomen dienst volledig verwijderd.
U kunt ook
Administratieve documenten worden offline bewaard en niet langer dan dat strikt juridisch noodzakelijk volgens het Nederlandse recht.

Wijziging van deze Privacy Verklaring

Webdiensten ZZP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.
Laatste wijziging: 01-12-2017 13:00:29.